DRI u niškom Parking servisu “propao” od posla

Milosav-Jukic1
piše dipl. ing Milosav Jukić

Uzmem izveštaj Državne revizorske institucije za Parking servis u levoj i za Grad u desnoj ruci. Gledam, onaj za grad golem, kao da su ovi iz DRI rešili da pišu „Jadnici“. To ne možeš da pročitaš ni do kraja sledećeg mandata. U Nišu se bre radilo, i to ljudski. Beogradski izveštaj na 320 strana a budžet 10 puta veći, Novosadski na 210 strana a budžet samo dva puta veći. Naš bre baš onakav, kakav treba, na 378 strana, nek se zna. Nek crknu dušmani. „Ko radi, taj i greši“.

Ispada, bolje da se nisu vatali za rabotu. Odlučih se za Parking servis, malečak izveštaj. Bio bi još manji da su pisali šta su ovi iz Parking servis uradili pravilno, po zakon. Možda bi na jednu stranu stalo.

Prikazujem samo neke stavke nalaza DRI, ko ima živaca u prilogu mu je kompletan nalaz. Bez nečeg za smirenje, ne preporučujem čitanje.

Revizijom zaključili da Parking servis , u okviru Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove, sistematizovalo i zaposlilo 2 izvršioca sa 7. stepenom stručene spreme koji su obavezi da pripremaju podneske za sud ili izvršitelje, kao i 4 referenta, koji su u obavezi da izrađuju, kopiraju i arhiviraju predloge za izvršenje. Pravilnikom je definisano da zaposleni imaju obavezu izvršenja svih radnji vezanih za predlog za izvršenje, pa i izradu podneska – predloga za izvršenje.

sex1

I pored toga angažovali Advokate za podneske. Sitnih 6.000 dinara, šta je to za građanina? Ništa ali za advokata mnogo. Naravno, nemaju evidenciju kome su i koliko predmeta dali. Još im to fali, da neko pomisli kako jednima te istima daju, kao neki „dil“ je u pitanju. Pu, daleko bilo.

Revizija kaže da su sa neki englezi potpisali ugovor da im ovi naplaćuju parking usluge za stranci. Englezi nešto uplatili na devizni račun ali naši zaboravili da to unesu u knjige, kako treba. Sića neka, do 31.12.2013. godine 5.935.000 dinara i 1.676.000 dinara u 2014. godini.

Sada ono što mi nije jasno, revizori se žale da parking servis koristi program za knjigovodstvo koji ima program za brisanje proknjiženih stavki! Šta tu nije jasno? Pa meni da se najavi DRI, prvo imam da pobrišem sve što ne smeju da vide. Neće valjda sve da im pokažem? Jeste, neće se slažu stavke ali tu kaznu ću da platim. Pardon, građani će da plate.

Takođe je utvrđeno, uvidom u poslovne knjige za 2013. godinu, da Preduzeće nije sa stanjem na dan 31.12.2013. godine izvršilo zaključak poslovnih knjiga.

Zbog toga što sa stanjem na dan 31.12.2013. godine nije izvršilo zaključak poslovnih knjiga na propisanim računima grupe 73 – Zaključak računa stanja, kao i zbog toga što prilikom otvaranja računa stanja glavne knjige na početku 2014. godine nije evidentiralo početna stanja na propisanim računima grupe 70 – Otvaranje glavne knjige, Preduzeće je postupilo suprotno odredbama člana 12. i 13. Zakona o računovodstvu.

Javne nabavke sprovedene suprotno Načelu obezbeđivanja konkurencije iz člana 10. i članu 76. Zakona o javnim nabavkama. Vrednost nekretnina se razlikuje. U Bilansu stanja i zaključnom listu, suprotno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji.

pauk

U postupku revizije izvršen je vanredni popis štampanih dnevnih karata koje su stavljene van prometa i utvrđena su odstupanja stvarnog od knjigovodstvenog stanja, odnosno utvrđen je manjak u iznosu od 272 hiljade dinara i višak u iznosu od 95 hiljada dinara kod pojedinih vrsta dnevnih štampanih karata. Od strane odgovornih lica nije nam dato obrazloženje u vezi nastalih razlika.

To se kaže „da ga biješ, neće kaže“. Dobro, može se reći da je neko 272.000 turio u džep pa zaboravio da unese u kasu. Kako višak? Da li se to štampa više kartica nego što se unese u knjige? Gde idu pare od prodaje takvih kartica?

Pre podnošenja predloga za izvršenje Preduzeće je pisanim putem-dostavljanjem opomena, obavestilo korisnike usluga parkiranja o osnovu i visini duga i odredilo rok za plaćanje.

Dodelilo najveći broj predmeta (51,69%), odnosno da je najveći broj predmeta – 2.430 od ukupnog broja od 4.701 dodelilo izvršitelju OD „Izvršitelj“.

U postupku revizije utvrđeno je da Preduzeće u toku 2014. godine nije imalo utvrđene kriterijume raspodele predmeta po izvršiteljima, niti je na uvid dostavljena pisana odluka ili procedura o dodeli istih.

Preduzeće je na dan 31.12.2014. godine, bez verodostojne knjigovodstvene isprave, izvršilo povećanje potraživanja za naknade zarada za bolovanje preko 30 dana i smanjenje potraživanja iz specifičnih poslova – izvršitelji, u iznosu od 3.423.000 dinara. Takođe, je na dan 31.12.2014. godine, bez verodostojne knjigovodstvene isprave uvećalo potraživanje za naknade zarada za porodiljsko bolovanje u iznosu od 350 hiljada dinara.

Revizijom je utvrđeno da je Preduzeće izvršilo popis blagajne na dan 31.12.2013. godine i u Izveštaju popisne komisije iskazalo stanje blagajne u iznosu od 103 hiljade dinara, a u poslovnim knjigama i u bilansu stanja nije iskazalo stanje blagajne. Preduzeće nije izvršilo usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, zbog čega je postupilo suprotno članu 16. Zakona o računovodstvu.

Bile šest banane? Bile. Gde u tri? Te gi tri.

U toku revizije, poređenjem podataka o prometu i stanju na računu blagajne i blagajničkog dnevnika iz 2013. godine utvrđeno je da Preduzeće ne evidentira naplatu dnevnih karata preko računa blagajne, već samo kroz evidenciju u okviru pomoćnih knjiga, blagajničkog dnevnika.

Zbog ovakvog načina evidentiranja i neusaglašenosti stanja i poslovnih promena između blagajne i blagajničkog dnevnika, u toku 2013. godine na računu – blagajna pojavljuje se negativan saldo. Pokriće negativnog salda blagajne izvršeno je na dan 31.12.2013. godine prenosom sredstava sa računa – zalihe gotovih proizvoda na račun – blagajna u iznosu od 4.509 hiljada dinara.

Za navedenu poslovnu promenu u toku vršenja revizije nije dostavljena na uvid verodostojna računovodstvena isprava iz koje bi mogli saznati osnov, vrstu i sadržaj poslovne promene.

Opet ih nema papirići. Ama, šta su ovi iz DRI navrzli na gotovinu.

Em je nema, em nema papirići a oni samo za nju zapeli. „Nema Đole“.

Preduzeće je u 2013. godini evidentiralo i povećanje na računu blagajne u iznosu od 136 hiljada dinara, stvaranjem obaveze na računu – ostale nepomenute kratkoročne obaveze, a da nam u postupku revizije nije dostavljen osnov uplate u blagajnu i formiranja navedene obaveze.

Evidentiranjem navedenih poslovnih promena bez verodostojne računovodstvene isprave, Preduzeće je postupilo suprotno članu 8. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 62/2013).

Ama revizori, otkačite se više od gotovinu.

Revizijom je takođe utvrđeno, da je Preduzeće u 2014. godini povećalo vrednost računa – blagajna za 254 hiljade dinara na način da je povećalo vrednost računa – obaveze po osnovu specifičnih poslova – izvršitelji za 152 hiljade dinara, smanjilo vrednost računa – potraživanja za platne kartice i čekove date na naplatu iz ranijih godina za 52 hiljade dinara i smanjilo vrednost tekućeg računa za 50 hiljada dinara. U postupku revizije nije nam prezentovana dokumentacija (verodostojna računovodstvena isprava) iz koje bi mogli saznati osnov, vrstu i sadržaj poslovne promene, zbog čega je Preduzeće postupilo suprotno članu 8. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013).

Kuku, al’ su ovi revizori dosadni.

Preduzeće je na dan 31.12.2014. godine izvršilo prenos knjigovodstvenog stanja sa računa blagajne kartice u iznosu od 387 hiljada dinara na račun potraživanja za refundaciju bolovanja u iznosu od 350 hiljada dinara i razliku u iznosu od 37 hiljada dinara kao uplatu na tekućem računu iako uplata stvarno nije nastala, a da prethodno nije utvrdilo stanje i iznos nenaplaćenih potraživanja.

Naš narod kaže „dosadni kao sraćka“. Pusti tu gotovinu više.

U postupku revizije utvrđeno je da je Preduzeće u 2014. godini u odnosu na 2012. godinu povećalo broj zaposlenih za 26%, i izvršilo povećanje zarada za 41 %, zbog čega je postupilo suprotno odredbama člana 27 Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009..108/13), kojim je predviđeno povećanje mase zarada u 2013. godini za 2,5% i u 2014. godini za 1,5%.

Gradonačelnik reče da nema zapošljavanja i povećanja plata a tamo neki revizor će da ga demantuje. „Cvrc Milojka“.

Uvidom u evidenciju zaposlenih i u Program poslovanja za 2013. godinu utvrđeno je da je Preduzeće u 2013. godini izvršilo prijem 17 zaposlenih na neodređeno vreme i angažovalo 11 zaposlenih na određeno vreme.

Preduzeće je u periodu od 03.12-06.12.2013. godine zaključilo ugovore sa zaposlenima na neodređeno vreme za 7 zaposlenih više od broja predviđenih Programom poslovanja, čime je postupilo suprotno članu 51. Zakona o javnim preduzećeima.

Revizijom je utvrđeno da poslovi za koje su zaključeni ugovori na određeno vreme nisu sezonskog karaktera, niti ispunjavaju kriterijume za rad na određeno vreme iz odredbi Zakona o radu, tako da Preduzeće nije imalo osnova za zaključenje navedenih ugovora, čime je postupilo suprotno članu 37. Zakona o radu.

Uvidom u Odluku grada o javnim parkiralištima, kojom je utvrđena vrsta parkirališta i broj parking mesta, kao i u evidenciju o broju parking mesta, utvrđeno je da Preduzeće u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu, nije imalo povećani obim posla, kao i da nije imalo nove projekte, a da je angažovalo od 11 do 14 zaposlenih na određeno vreme, čime je postupilo suprotno članu 27e Zakona o budžetskom sistemu i Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava. Preduzeće u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu nije imalo povećani obim posla tako da nije ostvarilo uslov za povećanje broja zaposlenih. Zakonom o budžetskom sistemu i navedenom Uredbom je utvrđeno da korisnici javnih sredstava mogu angažovati određeni broj zaposlenih na određeno vreme (ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i po drugim osnovama) zbog povećanog obima posla s tim da taj broj ne može biti veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih kod tog korisnika.

U postupku revizije utvrđeno je da zarade poslovodstva nisu utvrđene ni jednim opštim aktom.

Troškovi naknada po ugovoru o dopunskom radu iskazani su u iznosu od 338 hiljada dinara i nisu u okviru Programa poslovanja za 2014. godinu, odnosno prekoračeni su za 188 hiljada dinara. Planirani troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima za 2014. godinu prema Programu poslovanja Preduzeća iznose 150 hiljada dinara.

Preduzeće je 31.10.2014. godine izvršilo isplatu naknade po ugovoru o dopunskom radu u iznosu od 94 hiljade dinara, a da nije izvršio umanjenje neto prihoda zaposlenog, zbog čega je postupilo suprotno članu 4. stav 1. Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Službeni glasnik RS, broj 108/2013).

Takođe, je od novembra 2014. godine do januara 2015. godine, vršilo isplatu naknade po ugovoru o dopunskom radu u iznosu većem od 25 hiljada dinara bez uređivanja osnovice čime je postupilo suprotno članu 6. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Otpremnine za odlazak tri zaposlena u penziju iskazane su u iznosu od 665 hiljada dinara i nisu u okviru Programa poslovanja za 2014. godinu, odnosno prekoračene su za 295 hiljada dinara. Planirane naknade troškova na ime otpremnina za odlazak u penziju za 2014. godinu prema Programu poslovanja Preduzeća iznose 370 hiljada dinara.

Otpremnine za odlazak tri zaposlena u penziju iskazane su u iznosu od 665 hiljada dinara i nisu u okviru Programa poslovanja za 2014. godinu, odnosno prekoračene su za 295 hiljada dinara. Planirane naknade troškova na ime otpremnina za odlazak u penziju za 2014. godinu prema Programu poslovanja Preduzeća iznose 370 hiljada dinara.

Ostale naknade zaposlenima isplaćene u 2014. godini iznose 529 hiljada dinara, i nisu u okviru Programa poslovanja za 2014. godinu, odnosno prekoračene su za 429 hiljada dinara. Planirane ostale naknade zaposlenima za 2014. godinu prema Programu poslovanja Preduzeća iznose 100 hiljada dinara, a odnose se na davanja deci zaposlenih za Novu godinu u iznosu od 512 hiljada dinara i ostale naknade troškova zaposlenima u iznosu od 17 hiljada dinara.

I tako dalje, i tako dalje. „Lete avioni, lete milioni“.

Kompletan izveštaj DRI: IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PARKING SERVIS“ NIŠ

1 Comment

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *