Dan ljudskih prava – najugroženije manjine i osobe s invaliditetom

– Stanje ljudskih prava u Nišu ne razlikuje se od stanja na nivou države. Evidento je da postoje pomaci kada je u pitanju donošenje zakona. Problem je u primeni. Ono što posebno zabrinjava i nedostaje jeste da 14 godina, nemamo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. To je prvi preduslov da se omogući jednak pristup pravdi – izjavio je za Gradjanin, Dragan Đorđević predsednik Odbora za ljudska prava u Nišu, a povodom današnjeg Međunarodnog dana ljudskih prava.

odbor-1

Najugruženije društvene grupe jesu osobe sa invaliditetom i romske nacionalne manjine. Oni su na neki način isključeni iz ravnopravog učešća u lokalnoj zajednici. Osobama sa invalidetom je teško da participiraju, da pristupe zgradama. I dan danas postoje ljudi, naši sugrađeni, koji spadaju u grupu javno nevidljivih, odnosno nemaju dokumenta.

“Doneta je strategija prevencije i zaštite od diskriminacija i akcioni plan za sprovođenje strategije, sa konkretnim merama koje bi trebalo preduzeti. Konkretne mere su jasno definisana budžetska sredstva, sredstva iz donacija, koordinacija različitih institucija i organa na različitim nivoima. Kancelarija je inicirala izradu polaznih osnova za novu strategiju za unpređenje položaja roma do 2020 godine, koja predstavlja presek stanja u oblasti dosadašnje primene strategije. Lokalna samouprava mora da se uključi u njenu primenu pre svega kroz omogućavanje predstavnicima romskih civilnih društava, učešće u izradi lokalnih akcionih planova.” – izjavila je za Gradjanin Sanja Jefić Brankoivć iz kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Po rečima naše sagovornice mora da se donese lokalni akcioni plan, koji bi definisao odgovornost nadležnih za sprovođenje konkretnih mera. One je takođe rekla da je ovo samo početak u rešavanju nagomilanih problema.

Međunarodni dan ljudskih prava, obeležava se od 1950. godine, na dan kada je dve godine ranije doneta Opšta povelja o ljudskim pravima od strane Ujedinjenih nacija. Rođenjem čovek poseduje ljudska prava. Ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata.

Tim dokumentima štite se građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

I.A.